در جهت افزایش کیفیت تبلیغات از این پس هزینه هر کلیک برای نمایش دهنده 30 ت و برای آگهی دهنده از 50 الی 80 ت محاسبه خواهدشد

این هزینه از امروز در سیستم اعمال خواهد شد

موفق باشید

مشاوره:476261-021